• Your cart is empty.

Договори зі зворотнім викупом (РЕПО)

По своїй суті операція РЕПО є кредитною операцією із заставою цінних паперів. Купівля/продаж цінних паперів не проводиться, тому операція РЕПО обліковується як наданий/отриманий кредит, а не як актив у вигляді цінних паперів.

Операція РЕПО (repurchase agreement/REPO):
• продаж фінансового активу здійснюється із зобов’язанням його зворотного викупу за фіксованою ціною або за первісною ціною продажу + відсотки
• фінансовий актив тимчасово передається в позику третій стороні на умовах повернення

Продавець зберігає по суті всі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на цей актив. Таким чином, визнання фінансового активу в обліку і фінансової звітності продавця не припиняється.

Якщо приймаюча сторона отримує право на продаж або заставу фінансового активу, який не відповідає встановленим вимогам для припинення визнання, то в своєму балансі продавець рекласифікує вказаний фінансовий актив та відображає його як, наприклад, фінансовий актив, переданий в борг, або як дебіторську заборгованість за угодою, яка передбачає зобов’язання зворотного викупу (IAS 39.AG51a).
  
Такий порядок застосовується незалежно від того, чи відноситься фінансовий актив, який є об’єктом договору, до активів, які вільно котирується на ринку, так що приймаюча сторона могла б легко викупити відповідний фінансовий актив на ринку для виконання своїх зобов’язань по поверненню фінансового активу продавцю, або фінансовий актив, який повертається, повинен бути тим же, або майже тим же, за умовами договору із зобов’язанням зворотного викупу. (IAS 39.AG51b-c).

Так само приймаюча сторона не визнає фінансовий актив, отриманий за договором із зобов’язанням зворотного викупу або за договором позики цінних паперів. Якщо приймаюча сторона продає переданий їй фінансовий актив, то вона визнає у себе фінансове зобов’язання по поверненню даного фінансового активу, виходячи зі справедливої вартості останнього (IAS 39.AG50).

Дефолт продавця:
продавець списує фінансовий актив
приймаюча сторона визнає вказаний фінансовий актив за його справедливою вартістю або, якщо цей фінансовий актив уже переданий, списує фінансового зобов’язання по поверненню фінансового активу.


 

Що отримує продавець?
Відсотки або дивіденди, за цими паперами. А також, в разі падіння вартості цінних паперів, які знаходяться у заставі, збитки.

Що отримує покупець (банк)?
Винагороду у вигляді відсотка або різниці від продажу цінних паперів за ціною вищою, ніж ціна купівлі.

Види операцій РЕПО:
1/ операція прямого репо: продаж цінних паперів банку з умовою їхнього викупу в покупця;
2/ операція зворотного репо: купівля комерційним банком цінних паперів з умовою їхнього подальшого продажу продавцю. 
Цінні папери, які придбані за операціями зворотного репо, обліковуються за відповідними рахунками балансу на дату здійснення платежу в сумі фактично наданих коштів.
За термінами здійснення, операції репо поділяються на: безстрокові (до запитання/on demand), строкові (term) та овернайт (overnight).

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags: ,

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук