• Your cart is empty.

Коментарі менеджменту до фінансової звітності за МСФЗ

У грудні 2010 року Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) випустила основи підготовки звіту щодо діяльності Коментарі керівництва до фінансової звітності складеної відповідно до вимог МСФЗ (IFRS Practice Statement Management Commentary).

Випускаючи даний документ, Рада мала на меті сприяти поширенню хорошої практики публікування коментарів керівництва, даючи керівництву компанії свободу дій при підготовці коментарів у конкретних умовах діяльності компанії.

Основи підготовки звіту Коментарі керівництва входять до Концептуальної основи (Conceptual Framework) складання фінансової звітності, але не є частиною МСФЗ, а, відповідно, не є обов’язковими для застосування компаніями, окрім випадків, коли вони вимагаються локальним законодавством.

Керівництво — це особи відповідальні за прийняття рішень у компанії: виконавчий персонал, ключовий керівний персонал, члени правління.

Коментарі керівництва готуються в описовій формі та публікуються у звіті компанії за певний період діяльності (основи не визначають, як часто, але зазвичай, щорічно) разом з фінансовою звітністю компанії.

Керівництво компанії має визначити для себе інформацію, яка буде розкрита в даному звіті відповідно до потреб основних користувачів (стейкхолдерів) фінансової звітності. Такими користувачами є теперішні та потенційні інвестори, позикодавці та інші кредитори.

Що дають коментарі керівництва стейкхолдерам?

 • Історичну та перспективну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів компанії. Це не просто інформація про те, що сталось, включаючи позитивні та негативні умови, але і чому так сталось та який вплив це матиме на майбутнє компанії.
 • Розуміння ресурсів, основних ризиків та зв’язків, які можуть мати вплив на вартість компанії, а також те, як керівництво управляє ними.
 • Пояснення основних трендів та факторів, які можуть впливати на майбутнє компанії, фінансовий стан та розвиток. Тобто, це погляд у минуле, на теперішнє та у майбутнє.
 • Вказують, яка нефінансова інформація може мати вплив на інформацію, розкриту у фінансовій звітності.
 • Є базою для розуміння цілей керівництва та стратегій для досягнення цих цілей, наскільки ці стратегії є ефективними.
 • Є засобом зв’язку з ринками капіталу, доповнюючи фінансову звітність компанії в плані розуміння.

Світова практика

Уряди, регулятори ринку цінних паперів, біржі та професійні організації бухгалтерів часто вимагають у компаній, чиї боргові цінні папери чи акції публічно торгуються, друкувати коментарі керівництва. Коментарі керівництва охоплюють звітність, яку різні юрисдикції можуть назвати обговоренням та аналізом керівництва (management’s discussion and analysis / MD&A), операційний та фінансовий огляд (OFR), бізнес-огляд або звіт керівництва.

У Великобританії Акт компаній 2006 (the Companies Act 2006) вимагає бізнес-огляд як частину звіту директорів (правління). Для компаній, чиї цінні папери котируються, вимоги викладені у Звіті щодо операційного та фінансового огляду компанії (OFR Reporting Statement), випущеного Радою зі стандартів обліку Великобританії (UK Accounting Standards Board / ASB). Даний звіт рекомендує, щоб аналіз був зроблений директорами компанії, які затверджуватимуть даний звіт. Схожі вимоги є у Канаді, Франції, Німеччині.

IASB відзначає, що в багатьох юрисдикціях, вимоги до коментарів керівництва фокусуються на те, щоб допомогти користувачам фінансової звітності оцінити перспективи компанії. Ці вимоги включені до регулятивної політики, особливо вимог MD&A Комісії з цінних паперів (Security Exchange Commission / SEC). Однією з цілей SEC для MD&A звітності у США є: … надати інформацію про якість та потенційну можливість компанії отримувати доходи та грошові потоки так, щоб інвестори могли оцінити імовірність того, що результати діяльності попередній періодів є показовими для оцінки майбутніх результатів діяльності компанії. Схожі регуляторні вимоги є у Канаді та є Європейській директиві з модернізації (European Modernisation Directive). Остання стала частиною законодавства для країн членів ЄС.

Для західних банків звичним є підготовка річного звіту про діяльність, до складу якого входять коментарі (звернення) Голови Правління від імені Правління, Голови Спостережної ради від імені ради, директорів компанії тощо до акціонерів та інших стейкхолдерів.

Українська практика

Українські банки з іноземним капіталом мають практику оприлюднення коментарів Голови Правління та Голови Спостережної ради у своїх річних звітах.

У річній фінансовій звітності українські банки розкривають:

 • інформацію щодо ризиків відповідно до вимог IFRS 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» в окремій примітці Управління ризиками (кредитний, ліквідності, ринковий (валютний, процентний), операційний
 • дані щодо економічного середовища, в якому банк здійснює свою діяльність, в примітці «Операційне середовище банку»
 • систему оподаткування в Україні.

Аналізуючи фінансову звітність та іншу звітність банків, які були визнані неплатоспроможними в період з 2014 по 2016 рік, розкриття ризиків є дуже формальним та нерелевантним для стейкхолдерів.

Опис операційного середовища містить тексти, які повторюються шаблонно у фінансовій звітності банків, зазвичай, клієнтів одного і того ж аудитора.

Вимоги Practical Statement

Презентація Коментарів керівництва

Компанія оприлюднює коментарі керівництва у одному звіті разом з фінансовою звітністю складеною згідно МСФЗ, як супровідні, або вказує, до якої саме фінансово звітності ці коментарі написані. У змісті річного звіту компанії коментарі керівництва повинні чітко ідентифікуватись (окремий пункт у змісті).

У коментарях керівництво має пояснити, в якій мірі дотримано вимог основ складання звіту Коментарі керівництва. Щоб сказати, що коментарі відповідають Practice Statement, компанія має дотримуватись вимог Practice Statement щодо презентації в повній мірі.

Коментарі керівництва повинні: доповнювати фінансову звітність та умови і події, які призвели до формування цієї інформації; включати інформацію про компанію та результати її діяльності, яка не розкрита у фінансовій звітності, але яка є важливою для керівництва компанії (PS.16).

Обсяги розкриття інформації, яка стосується майбутнього, визначатимуться регуляторами або чинним законодавством (PS.17) країни, в якій компанія здійснює діяльність.

Керівництво розкриває інформацію стосовно майбутнього (forward-looking information), коли воно володіє інформацією про тренди, невизначеність чи інші фактори, які можуть вплинути на ліквідність компанії, капітал, доходи та інші результати діяльності. Таким чином, пояснюють наскільки і чому фактори впливають на фінансовий стан, результати діяльності, ліквідність, зокрема, оцінку керівництвом прогнозів, зважаючи на поточні результати. Якщо керівництво для оцінок робить якісь припущення, це вказується у коментарях.

Керівництво має пояснювати у коментарях результати по поставлених раніше цілях: що досягнуто, що ні і чому.

Принципи розкриття інформації у коментарях – релевантність та правдивість презентації.

До складу коментарів керівництва входять (PS.24-25):

 • природа бізнесу: потрібно описати бізнес (для зрозуміння діяльності компанії), та зовнішнє середовище, в якому працює компанія. В залежності від природи бізнесу, це буде опис галузі, основних ринків та конкурентної позиції на цих ринках, суттєвих моментів у законодавстві, регулюванні та макроекономічному середовищі (які впливають на компанію та на ринки, на яких вона працює), основних продуктів компанії, послуг, бізнес процесів та способів дистрибуції; описати структуру компанії та те, як вона створює вартість.
 • цілі керівництва та стратегії для досягнення цих цілей: опис має бути таким, щоб дати розуміння пріоритетності дій керівництва, ресурсів, якими потрібно управляти, щоб досягти результатів. Наприклад, це може бути опис того, як компанія відповідає трендам ринку, загроз та можливостей ринків. Це дало б користувачам фінансової звітності краще розуміння очікувань від подальшої діяльності компанії.

Керівництво має пояснити: як успіх буде вимірюватись та протягом якого періоду часу; суттєві відхилення від цілей та стратегій, які були описані в попередньому періоді(ах), мають бути пояснені; опис звя’зків між цілями, стратегіями, діями керівництва та винагородою керівництва також будуть допоміжними.

 • найбільш важливі ресурси компанії, ризики та зв’язки:

Ресурси: описати важливі наявні фінансові та нефінансові ресурси та як вони використовуються для досягнення цілей; аналіз адекватності структури капіталу компанії, фінансових планів (визнані на балансі чи ні), ліквідності та грошових потоків, людських та інтелектуальних ресурсів.

Ризики: описати основні ризики (стратегічні, комерційні, операційні, фінансові тощо), та їх зміни разом з планами та стратегіями для того, щоб мати змогу взяти на себе ці ризики чи зменшити їх; а також розкрити ефективність стратегій по управлінню цими ризиками. Керівництву потрібно описати характеристики ризиків та невизначеностей, а не просто навести перелік.

Зв’язки: керівництво має ідентифікувати суттєві звязки, які є у компанії зі стейкхолдерами, як ці зв’язки можуть вплинути на результати діяльності та вартість компанії, та як керівництво управляє цими зв’язками.

 • результати діяльності і перспективи: чіткий опис результатів фінансової та нефінансової діяльності компанії, наскільки ці результати є показовими для оцінки діяльності компанії у майбутньому. Тобто пояснюється результати діяльності на кінець періоду та прогрес за звітний період. Таким чином користувачі можуть розуміти основні тренди та фактори, які впливають на бізнес. Надаючи такі пояснення, керівництво має описати звязки між результатами діяльності, цілями керівництва та стратегіями для досягнення цих цілей.

Також можна додати аналіз суттєвих змін у фінансовому стані, ліквідності, результатах діяльності у порівнянні з попереднім періодом чи періодами.

Перспективи компанії описуються як цілі по фінансових та нефінансових показниках. Це мало б допомогти користувачам зрозуміти, як керівництво збирається реалізовувати стратегії у довгостроковій перспективі. Для кількісних цілей мають бути описані ризики та припущення, щоб користувачі могли оцінити імовірність їх досягнення.

 • важливі показники та індикатори, які керівництво використовує для оцінки діяльності компанії стосовно визначених цілей компанії:

Показники діяльності є кількісними показниками, які відображають важливі фактори успіху (critical success factors) підприємства. Індикатори можуть бути описовим підтвердженням того, як бізнес управляється, а кількісні показники надавати непряме підтвердження досягнення результатів діяльності. Керівництво має описати, чому результати діяльності змінились протягом періоду або як змінились індикатори. Показники та індикатори зазвичай відображатимуть галузь, в якій працює компанія. Керівництво має пояснити, чому взяті показники та індикатори є важливими.

Якщо інформація у фінансовій звітності змінювалась і коментарі керівництва містили дані з фінансової звітності, які змінились, то коментарі мають бути скориговані відповідним чином.

Вказані вище елементи можуть бути у звіті в довільному порядку. Головне, допомогти користувачам краще зрозуміти фінансову звітність компанії, цілі керівництва та стратегії для досягнення цих цілей.

Дата початку застосування: 8 грудня 2010р. перспективно.

Management Commentary

Джерело: ifrs.org

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags: ,

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук