• Your cart is empty.

Розкриття інформації емітентами

Українські підприємства — емітенти цінних паперів, зобов’язані розкривати особливу інформацію та фінансову звітність відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (зі змінами від 11.06.2016р.).

На черзі новий проект закону №4805 «Про внесення змін в деякі закони України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації», внесеного на розгляд в Раду 14 червня 2016 року.

Як є згідно чинного Положення

Емітенти зобов’язані розкривати:

 • склад , порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної) інформації
 • особливої інформації
 • інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
 • інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами цінних паперів
 • подання її до НКЦПФР
 • інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів цінних паперів емітентами цінних паперів
 • регулює строки (терміни) та перелік оприлюднення публічними акціонерними товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, на власному веб-сайті (веб-сторінці).

Інформація повинна бути розкрита шляхом:

 • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів на веб-сайті stockmarket.gov.ua;
 • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР;
 • розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);
 • подання до НКЦПФР.

За несвоєчасне розкриття інформації штрафні санкції відсутні. Емітент зобов’язаний повідомити акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення інформації та відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних комісії протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів — банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), а саме:

 • проміжну (квартальну) фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності;
 • річну фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.
 • емітенти, цінні папери яких перебувають у першому рівні лістингу, додатково розміщують на сторінці в мережі Інтернет фінансові звіти англійською мовою.

Строки розкриття звітності емітента:

 • квартальна інформація: не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
 • річна інформація: розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних комісії, на сторінці в мережі Інтернет, опубліковується в офіційному друкованому виданні та подається до комісії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Як передбачено планом закону №4805

Емітенти не будуть зобов’язані оприлюднювати інформацію в друкованих виданнях. Відповідні зміни пропонується внести до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ЗУ «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» і т.д.

Емітенти будуть зобов’язані розміщувати інформацію в базі даних НКЦПФР.

Мета закону:

 • Приведення у відповідність до міжнародних стандартів порядку публікації підприємствами інформації про їх діяльність
 • Скорочення витрат на статтю «офіційна публікація» в друкованих виданнях

 

Противники законопроекту стверджують, що немає надійних механізмів контролю за електронною звітністю, є загроза підробки звітності чи її знищення, відсутність порядку в системі з електронним цифровим підписом, неможливість використання інформації з інтернету в судових процесах.

З чим є проблема: не врегульовано порядок розкриття інформації емітентами, щоб стейкхолдери могли запевнитись, що дані є достовірними та якісними.

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук