• Your cart is empty.

Структура ринку аудиту банків України 2013-2015

Ринок аудиторських послуг для українських банків за останні кілька років суттєво змінюється. Аудиторів звинувачують у непрофесійності, а Уряд — у лобіюванні інтересів великих аудиторських фірм. Детальніше про статус на ринку вітчизняних аудиторських фірм та Big 4 з 2012 по 2015 роки.

Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Це визначення із Закону України «Про аудиторську діяльність».

Аудиторська палата України здійснює:

 • сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
 • затверджує стандарти аудиту (є обов’язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання);
 • затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
 • веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;
 • здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
 • здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.

Основою основ для роботи аудиторів при проведенні аудиту є вимоги Міжнародних стандартів аудиту (International Standards on Auditing/ISA).

Нормативні акти, згідно яких діють аудитори:

 • ЗУ «Про аудиторську діяльність»
 • Господарський кодекс України
 • ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
 • ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»

В Україні аудит є обов’язковим для:

 • Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності публічних акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету.
 • Перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників.
 • Емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне розміщення, та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Згідно ЗУ «Про аудиторську діяльність», фінансова звітність суб’єкта господарювання, яка відповідно до цього закону підлягає обов’язковій аудиторській перевірці, повинна бути перевірена аудитором і оприлюднена відповідно до ст. 14 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (якщо складається) разом з аудиторським висновком повинна бути оприлюднена до 30 квітня року, наступного за звітним.

До 2014 року включно не всі банки оприлюднювали свою фінансову звітність на сайті вчасно та в повному обсязі. У 2016 році ряд банків не оприлюднював свою фінансову звітність у визначені строки. Зокрема, Приватбанк та Міжнародний інвестиційний банк. У Приватбанку збори акціонерів 29 квітня не відбулись, відповідно, фінансова звітність банку не була затверджена. Наступні збори акціонерів назначені на 24 червня. Ряд інших банків, які розмістили свою фінансову звітність на сайті пізніше або не розмістили взагалі – це банки, які були визнані неплатоспроможними наприкінці 2015 або у 2016 році.

З початку 2014 року Національний банк України визнав неплатоспроможними та ліквідував 71 банк (дані НБУ станом на 01.05.2016р.).

Зі сторони Національного банку та Міністерства фінансів України (О. Макеєва) були заяви щодо вини аудиторських фірм у тому, що ті не попередили про проблеми у банках, в яких вони проводили аудит.

Як результат, станом на жовтень 2015 року з реєстру аудиторських фірм виключені «Укрвостокаудит», «Фінком-аудит», «Консультант», «Блискор», «Донецькінаудит», «СТАВР», «Оратанія» та «Українська аудиторська служба». Усі вони, за інформацією НБУ, у своїх звітах робили позитивні або умовно позитивні висновки про фінансові установи, які згодом збанкрутували.

До роботи інших аудиторів неплатоспроможних банків схоже питань не було.

Аудиторські фірми, які проводили аудит фінансової звітності банків у 2013-2015 рр.

А-ЯАудитор
(повна назва)
Аудитор
(коротка назва)
AТзОВ АФ "РСМ АПіК" (до 16.09.2015р.)/ТзОВ АФ "РСМ Україна"APiK / РСМ
АТзОВ АФ "Актив-Аудит"Актив-Аудит
АТОВ "Аудит-Сервіс Інк"Аудит-Сервіс
АТОВ АФ "АленАудит"АленАудит
АТОВ "АФ "Аналітик-Партнери"Аналітик-Партнери
БТОВ "АФ "Блискор"Блискор
БТзОВ "Бейкер Тіллі Україна"Baker Tilly
БТОВ "БДО"BDO
БТзОВ "АФ "Баланс"Баланс
ГАудиторсько-консалтингова фірма "Грантьє"Грантьє
ДПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"Deloitte
ДТОВ "Донецькінаудит"Донецькінаудит
ДАФ "Де Візу"Де Візу
ЕТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги"EY
ІТзОВ "Інтер-аудит"Інтер-аудит
ІТзОВ "АФ "Інсайдер"Інсайдер
КПрАТ "КПМГ Аудит"KPMG
КТОВ "АФ "Консультант"Консультант
КАФ "Кадастр-Аудит"Кадастр-Аудит
КТОВ аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»Каупервуд
КТОВ "Київаудит"Київаудит
НТОВ АФ “Норман Аудит”Норман Аудит
ОТзОВ "АФ "Оратанія"Оратанія
ПТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс"(Аудит)"PwC
PТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси"PkF
РТОВ АФ "Рада Лтд"Рада Лтд
РАФ "Респект"Респект
СПП АФ "СТАВР"СТАВР
УТОВ "Українська аудиторська служба"Українська аудиторська служба
УТОВ "АФ "УКРВОСТОКАУДИТ"УКРВОСТОКАУДИТ
УТзОВ АФ "Украудит ХХІ-Захід"Украудит ХХІ-Захід
ФТзОВ "Фінком-Аудит"Фінком-Аудит

 

Лідери* ринку аудиту банків у 2012-2015 рр.

* аудиторські фірми, частка який на ринку аудиту банків складала 4% і більше.

Лідери ринку 2012 року

Аудитор  Кількість Частка
BDO 13 7,4%
EY 11 6,3%
Актив-Аудит 8 4,5%
Консультант 8 4,5%
Baker Tilly 7 4,0%
Інтер-аудит 7 4,0%
KPMG 7 4,0%
PkF 7 4,0%
Фінком-Аудит 7 4,0%
 Частка ТОП-9 51 29,0%

 

Лідери ринку 2013 року

Аудитор Кількість Частка
BDO 15 8,3%
Актив-Аудит 14 7,8%
Інтер-аудит 13 7,2%
Baker Tilly 12 6,7%
EY 12 6,7%
PkF 10 5,6%
УКРВОСТОКАУДИТ 8 4,4%
Фінком-Аудит 8 4,4%
 Частка ТОП-8 92 51,11%

 

Лідери ринку 2014 року

Аудитор Кількість Частка
Baker Tilly 15 9,5%
Актив-Аудит 12 7,6%
BDO 10 6,3%
PwC 9 5,7%
EY 8 5,1%
PkF 8 5,1%
Аналітик-Партнери 7 4,4%
Консультант 7 4,4%
 Частка ТОП-8 61 38,6%

 

 

Лідери ринку 2015 року

Аудитор Кількість Частка
BDO 15 12,7%
Аудит-Сервіс 13 11,0%
KPMG 9 7,6%
Київаудит 8 6,8%
Актив-Аудит 7 5,9%
EY 7 5,9%
РСМ 6 5,1%
Аналітик-Партнери 6 5,1%
Baker Tilly 6 5,1%
Інтер-аудит 6 5,1%
PwC 6 5,1%
 Частка ТОП-11 89 75,42%

 

Частка аудиторів «Великої четвірки» (Big 4) на ринку аудиту банків

Аудитор

2012

2013

2014

2015

1 KPMG

4,0%

3,3%

3,2%

7,6%

2 EY

6,3%

6,7%

5,1%

5,9%

3 PwC

2,8%

3,9%

5,7%

5,1%

4 Deloitte

2,3%

2,8%

3,2%

2,5%

   Частка Big 4

15,34%

16,67%

17,09%

21,19%

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук