• Your cart is empty.

IAS 24 Пов’язані сторони

related partiesЧи дійсно операції з пов’язаними сторонами такі ризикові?

Що насправді говорить IAS 24 про такі операції?

Яка інформація із ЗМІ чітко вказує на те, що банк та аудитори приховують реальну картину?

 

Звернути увагу на можливість впливу пов’язаних сторін на фінансовий стан та результати діяльності підприємства, на залишки за операціями з такими сторонами – ось мета IAS 24. Коротко про те, хто такі пов’язані сторони за МСБО 24 (IAS 24), і якими є наслідки недотримання цього стандарту.

Пов’язана сторона – це фізична особа чи підприємство, які є пов’язаними з підприємством, що звітує у своїй фінансовій звітності.

Останнім часом питання пов’язаних сторін та операцій з ними на слуху у громадян, які в більшості ніколи і не чули про IAS 24.

Про самі Міжнародні стандарти фінансової звітності можна не знати, щось чути, але банки, підприємства та зовнішні незалежні аудитори повинні їх дотримуватись. Ситуація з українськими банками є свідченням того, що аудитори закривали очі на неналежне розкриття операцій з пов»язаними сторонами. Ряд банків визнані неплатоспроможними, Приватбанк націоналізований, стосовно діючих банків все ще є натяки в коментарях ЗМІ представників НБУ щодо ризиків операцій з пов»язаними сторонами для подальшої діяльності банку.

Відносини між пов’язаними сторонами визначаються не їх юридичною формою, а їх суттю (IAS 24.10).

Хто робить розкриття по пов’язаних сторонах: материнська компанія або інвестор, які мають контроль, спільний контроль або значний вплив* (характер відносин) на об’єкт інвестицій у своїй консолідованій та окремій фінансовій звітності.

Два випадки, які набули публічного обговорення – Приватбанк та Банк Фінанси та Кредит. Зі слів Голови Національного банку України, як виявилось по факту, частка кредитів у кредитному портфелі цих банків, виданих пов’язаним сторонам, складала 92% (жовтень 2016р.) та 76% (червень 2015р.), відповідно.

Якщо керівництво банку чи його акціонери говорять про те, що банк створено для розвитку іншого бізнесу акціонера чи конфлікти щодо контролю виносяться в ЗМІ, а інформація у фінансовій звітності, перевіреній аудиторами, цього не відображає, це означає лише одне – банк не дотримався вимог IAS 24, а аудитор не перевірив всі джерела інформації. Тим самим, аудитор створює для себе репутаційний ризик.

Наголосимо, що операції з пов’язаними сторонами є нормальною практикою ведення бізнесу (зокрема, з дочірніми, асоційованими підприємствами та через спільну діяльність). Вся справа у вигоді від контролю, спільного контролю та значного впливу. А також у ризиках, які виникають від впливу таких операцій на бізнес сторін.

IAS 24 говорить про характер операцій властивий виключно операціям між пов’язаними сторонами (напр., операції по собівартості, у специфічному об’ємі).

Хто не є пов’язаними сторонами (IAS 24.11):

 1. Два підприємства, тільки тому, що у них спільний директор або інший член старшого керівного персоналу, або тому, що член старшого керівного персоналу одного підприємства має значний вплив на інше підприємство;
 2. Два учасника спільного підприємства тільки по тій причині, що вони здійснюють спільний контроль ад спільною діяльністю;
 3. Сторони, які надають фінансування, профспілки, комунальні служби, урядові заклади та відомства, які здійснюють контроль або не мають значного впливу на підприємство, що звітує, тільки виходячи з наявності звичайних операцій з підприємством (навіть, якщо вони можуть впливати на свободу дій підприємства або брати участь в процесі прийняття рішення підприємством).
 4. Окремий покупець, постачальник, сторона, яка надає пільгове право по договору про франшизу, дистриб’ютор або генеральний агент, з яким підприємство проводить угоди в значних об’ємах, лише по причині, яка виникає в результаті цієї економічної залежності.

Приватна особа або близькі родичі даної приватної особи є пов’язаною стороною підприємства, що звітує , якщо дана особа:

 • Здійснює контроль чи спільний контроль над підприємством, що звітує
 • Має значний вплив на підприємство, що звітує; або
 • Входить в склад старшого керівного персоналу підприємства, що звітує або його материнського підприємства.

Підприємство є пов’язаною стороною підприємства, що звітує, якщо до нього можна застосувати будь-яку з наступних умов:

 1. Дане підприємство і підприємство, яке звітує, є членами одної групи (що означає, що кожне материнське, дочірнє та інше дочірнє підприємство є пов’язаною стороною для інших підприємств даної групи)
 2. Одне підприємство є асоційованим підприємством іншого або їх відносини характеризуються як спільне підприємство (або одне підприємство є асоційованим підприємством члена тієї групи, в яку входить інше підприємство, або їх відносини характеризуються як спільне підприємництво).
 3. Обидва підприємства здійснюють спільну діяльність з однією тією ж третьою стороною.
 4. Одне підприємство здійснює спільну діяльність з третьою стороною, а друге підприємство є асоційованим даної третьої сторони.
 5. Сторона є планом винагороди по закінченню трудової діяльності, створеною для працівників підприємства, що звітує, або якогось іншого підприємства, яке є пов’язаною стороною підприємства, що звітує. Якщо підприємство, що звітує, саме є таким планом, роботодавці, які роблять внески в даний план, також є пов’язаними сторонами підприємства, що звітує.
 6. Підприємство знаходиться під контролем або спільним контролем особи, яка є приватною особою чи близьким родичем даної приватної особи (як вказано вище).

Особа, яка здійснює контроль або спільний контроль над підприємством, що звітує, має значний вплив на підприємство або входить до складу старшого керівного персоналу підприємства (або його материнського підприємства).

Відносини між пов’язаними сторонами визначаються не їх юридичною формою, а їх суттю (IAS 24.10).

Розкриття операцій з пов’язаними сторонами у фінансовій звітності:

 1. Характер відносини (не залежно були операції чи ні)
 2. Операції та залишки за ними
 3. Компенсація старшому керівному персоналу

Розкриття відносин між пов’язаними сторонами: робиться завжди, навіть за відсутності операцій між ними. Підприємство зобов’язане розкривати інформацію про своє материнське підприємство і про сторону, у якої кінцевий контроль, якщо ця сторона є іншою, ніж материнське підприємство (IAS 24.13-14). Лише у випадку, якщо материнська компанія чи сторона кінцевого контролю не складають консолідовану фінансову звітність доступну для загального користування, розкривається також назва материнського підприємства наступного вищого рівня, яке готує таку звітність.

Розкриття операцій включає як мінімум наступне (IAS 24.18):

 1. Суму операцій
 2. Суму залишків за такими операціями, включаючи зобов’язання. А також умови їх проведення, включаючи наявність забезпечення; характер погашення при розрахунку. (IAS 18(b,(i)). Дані про будь-які надані/отримані гарантії (IAS 24.18(b,(ii)).
 3. Резерви під сумнівну заборгованість, які відносяться до залишків за операціями з пов’язаними сторонами.
 4. Витрати, визнані протягом звітного періоду, щодо безнадійної чи сумнівної заборгованості пов’язаних сторін.

Розріз розкриття інформації, яка вказана вище:

 • Материнське підприємство
 • Підприємство, що здійснює спільний контроль над підприємством або, яке має значний вплив на нього
 • Дочірнє підприємство
 • Асоційоване підприємство
 • Спільне підприємство, учасником якого є підприємство
 • Ключовий управлінський персонал підприємства або його материнського підприємства
 • Інші пов’язані сторони.

Розкриття інформації про компенсації ключовому керівному персоналу: в цілому та по кожній з наступних категорій (IAS 24.17):

 1. Короткострокові винагороди працівникам
 2. Винагороди після закінчення трудової діяльності
 3. Інші довгострокові винагороди
 4. Вихідна допомога
 5. Виплати на основі акцій

Компенсація включає (IAS 24.9):

 • всі винагороди працівникам як визначено IAS 19 Винагороди працівникам
 • винагороди згідно IFRS 2 Виплати на основі акцій.

Винагороди працівникам включають: всі форми компенсації, виплаченої, такої, що підлягає виплаті або наданої підприємством або від імені підприємства за послуги, надані підприємству; компенсацію від імені материнського підприємства щодо даного підприємства:

 • короткострокові винагороди існуючим працівникам: зарплати (wages), внески а соціальне забезпечення (social security contributions), оплачувана щорічна відпустка і оплачувана відпустка через хворобу, участь у прибутку та премії (якщо підлягає виплаті протягом 12 місяців після закінчення періоду); пільги у негрошовій формі (медичне обслуговування, забезпечення житлом, транспортом, надання товарів та послуг безоплатно або за пільговими цінами)
 • винагороди після закінчення трудової діяльності: пенсії, інші виплати при виході на пенсію (retirement benefits), страхування життя і медичне обслуговування після закінчення трудової діяльності;
 • інші довгострокові винагороди працівникам, включаючи відпустку за вислугу років, тривалу відпустку, виплати за вислугу років і інші виплати за стаж, виплати при довготривалій втраті працездатності, а також участь в прибутку, премії і відстрочена компенсація (якщо ці види винагороди не підлягають виплаті протягом 12 місяців після закінчення періоду);
 • Вихідна допомога (termination benefits);
 • Виплати на основі акцій (share-based payments).

Підприємства, по’вязані з урядом

Підприємство, що звітує (reporting entity) звільняється від застосування вимог до розкриття інформації як вимагає IAS 24.18, щодо операцій з пов’язаними сторонами і залишками за такими операціями, включаючи зобов’язання, якщо відносини між пов’язаними сторонами обумовлені тим, що (IAS 24.25):

 1. Уряд здійснює контроль, спільний контроль над підприємством, що звітує, або має значний вплив на нього; і
 2. Існує інше підприємство, яке є пов’язаною стороною, тому що один і той же уряд здійснює контроль, спільний контроль над підприємством, що звітує, і іншим підприємством або має значний вплив на них.

Якщо підприємство, що звітує, застосовує звільнення від застосування вимог IAS 24.25 щодо розкриття інформація про операції з пов’язаними сторонами, воно має розкривати наступну інформацію про операції і залишки за такими операціями, що розглядаються у IAS 24.25 (IAS 24.26):

 1. Уряд та характер його відносин з підприємством, що звітує (тобто, наявність контролю, спільного контролю чи значний вплив)
 2. Наступна інформація з розкриттям деталей, достатніх для розуміння користувачами фінансової звітності підприємства впливу операцій з пов’язаними сторонами на його фінансову звітність: характер і сума кожної операції, яка є значною сама по собі; і щодо інших операцій, які є значними окремо, а в сукупності – якісні та кількісні показники їх масштабу. Види операцій включають ті види, які представлені у IAS21.

Операція з пов’язаною стороною (Related party transaction) – передача ресурсів, послуг або зобов’язань між підприємством, що звітує, та пов’язаною з ним стороною, незалежно від того, чи знімається при цьому оплата за операцію.


* Визначаються IFRS 10 Консолідована фінансова звітність та IAS 27 Окрема фінансова звітність. А також,
IFRS 12 Розкриття інформації про участь в інших підприємствах.

 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Editor's choice

Tags: ,

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук