• Your cart is empty.

Зміна вимог до капіталу банків

Національний банк змінив вимоги щодо розміру статутного капіталу та регулятивного капіталу банків. В таблиці наведені дані банків станом на 01.07.2016 року на основі графіку докапіталізації, який був змінений в результаті дискусій з учасниками ринку (Постанова НБУ №242).

Нормативні акти, які охоплюють дане питання:

 • Закон України «Про Національний банк України»
 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» (СК – ч.1 ст.31)
 • Постанова № 464 «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру» від 06.08.2014 р. та до неї зміни Постановою № 242 від 07.04.2016р.
 • Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні № 368
 • Постанова № 129 «Про деякі питання діяльності банків» від 24.02.2015 р.
 • Постанова №58 «Про збільшення капіталу банків України» від 04.02.2016р. (змінений 07.04.2016р.)

Статутний капітал —  це капітал, внесений акціонерами у грошовій формі (інша*, передбачена законодавством).

*У 2016 році положення частини другої статті 32 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 Закону № 928-VIII від 25.12.2015 — див. пункт 6 Закону № 928-VIII від 25.12.2015

Формування та капіталізація банку здійснюються шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти — в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

Статутний капітал може бути у формі простих іменних та привілейованих акцій у визначеній номінальній вартості.

Статутний капітал банку має бути сформований з підтверджених джерел.

Грошові внески для формування статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у національній валюті, а нерезиденти — в іноземній вільно конвертованій валюті або у національній валюті України (відповідно до умов розміщення акцій банку та вимог чинного законодавства України).

Збільшення статутного капіталу Банку здійснюється у порядку, встановленому законодавством України, шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестиції дивідендів або шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків інвесторів.

Регулятивний капітал – це сума основного капіталу та додаткового.

Основний капітал банку включає:

 • статутний капітал
 • розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку,
 • надбавки до курсу акцій
 • додаткові внески акціонерів у статутний капітал
 • загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів.

Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям:

1) відрахування до фондів мають здійснюватися з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зобов’язання;

2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку;

3) фонди повинні бути у розпорядженні банку для покриття збитків з метою необмеженого і негайного використання у разі появи збитків;

4) збитки не можуть безпосередньо покриватися з фондів, а повинні проводитися через рахунки прибутків і збитків.

Додатковий капітал включає:

1) нерозкриті резерви (крім того факту, що такі резерви не відображаються в опублікованому балансі банку, вони повинні мати такі самі якість і природу, як і розкритий капітальний резерв);

2) резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість «прихованих» резервів переоцінки в результаті довгострокового перебування у власності цінних паперів, відображених у балансі за історичною вартістю їх придбання);

3) гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати таким критеріям:

вони є незабезпеченими банком, субординованими і повністю сплаченими;

вони не можуть бути погашені за ініціативою власника;

вони можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку вимоги про припинення торгових операцій;

вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов’язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати;

4) субординований борг (звичайні незабезпечені банком боргові капітальні інструменти, які за умовою договору не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів). При цьому сума субординованого боргу, включеного у капітал, щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п’яти останніх років дії договору. Субординований борг наданий в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ, він враховується при розрахунку капіталу за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, встановленим на звітну дату.

Додатковий капітал має бути погоджений НБУ.

NB! Національний банк України має право визначати своєю постановою інші складові регулятивного капіталу, а також умови та порядок його формування.

Отже,

Вимоги до статутного та регулятивного капіталу

(з врахуванням змін, внесених постановою №242, строки змінено)

Статутний капітал має становити не менше, ніж Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1), що отримав банківську ліцензію до 11.07.2014р., має становити
До 17.06.2016р. 120 млн. грн. До 17.06.2016р. 120 млн. грн.
До 11.07.2017р. 200 млн. грн. До 11.07.2017р. 200 млн. грн.
До 11.07.2018р. 300 млн. грн. До 11.07.2018р. 300 млн. грн.
До 11.07.2019р. 400 млн. грн. До 11.07.2019р. 400 млн. грн.
До 11.07.2020р. 450 млн. грн. До 11.07.2020р. 450 млн. грн.
 До 11.07.2024р. 500 млн. грн. До 11.07.2024р. 500 млн. грн.

NB! Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 млн. грн.

Національний банк України має право встановлювати для окремих юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний розмір статутного капіталу на момент їх державної реєстрації, але не нижче розміру 500 млн. грн.

Таким чином, банки до 11 січня 2017 року мають подати до НБУ реалістичну програму капіталізації (разом з гарантійними листами від акціонерів та іншими документами, що підтверджують можливість реалізації запланованих заходів щодо збільшення статутного капіталу), розроблену з урахуванням вимог Постанови №58, а саме:

 • банкам, які здійснюють свою діяльність згідно з раніше розробленими програмами капіталізації, — оновлену програму капіталізації;
 • іншим банкам — програму капіталізації, розроблену відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 129 «Про деякі питання діяльності банків».

У разі неподання, НБУ вживатиме відповідних заходів.

Нижче наведено інформацію про банки, яким необхідно докапіталізуватись, щоб виконати вимогу щодо мінімального розміру капіталу в період 2016-2018рр.

За основу взято дані фінансової звітності банків станом на 01.07.2016р. (тис.грн.).

# за активами Банк Статутний капітал Емісійні різниці Незареєстрований статутний капітал До 11.07.2017р.
200 млн. грн.
До 11.07.2018р.
300 млн. грн.
1 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»  21 256 469  22 873  2 007 807
2 АТ «ОЩАДБАНК»  34 856 840
3 АТ «Укрексімбанк»  31 008 041
4 АТ «Райффайзен Банк Аваль»  6 154 516  3 033 028
5 АБ «УКРГАЗБАНК»  13 837 000  135 942
6 ПАТ «УКРСОЦБАНК»  11 666 183  8 179 577
7 ПАТ «СБЕРБАНК»  12 465 461  270 558
8 АТ «УкрСиббанк»  5 069 262  811 229
9 ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  7 400 620  740 151
10 ПАT «ПУМБ»  3 294 492  101 660
11 ПАТ «Промінвестбанк»  39 010 847  5 300  1 606 826
12 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  1 222 929
13 АТ «ОТП БАНК»  6 186 023  405 075                   —
14 ПАТ «ВТБ БАНК»  34 215 784  29 043
15 ПАТ «СІТІБАНК»  120 000  253 091
16 Акціонерний банк»Південний»  956 894  335 564
17 ПАТ «ІНГ Банк Україна»  731 298  46 278
19 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»  752 310 (223)
20 ПАТ «КРЕДОБАНК»  2 248 969  38
21 ПАТ «МЕГАБАНК», Харків  620 000  138                   —
23 ПАТ «ПтБ»  817 282  2 162
24 ПАТ «ДІАМАНТБАНК»  210 000  300 000
25 ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»  1 521 000  17 678
26 ПАТ «БАНК ВОСТОК»  307 350
27 ПАТ «МІБ»  161 626 Докапіталізація Докапіталізація
28 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»  1 175 672  1 375 440  1 927 000
29 АТ «ТАСКОМБАНК»  308 000  11
30 ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»  1 038 007  3 502 964
31 БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ  500 000
32 ПАТ «А — БАНК»  125 560  41  87 390 Докапіталізація
33 ПАТ «ВіЕс Банк»  420 000  42 000
34 ПАТ «Дойче Банк ДБУ»  228 666 Докапіталізація
35 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»  2 531 347
36 ПАТ «МАРФІН БАНК»  462 101  68 749
37 АТ «ФОРТУНА-БАНК»  465 000
38 АТ «БМ БАНК»  1 631 397
39 ПАТ «Ідея Банк»  257 610  81 074  81 031
40 АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»  439 693  70 700
41 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»  607 798  8 022
42 ПАТ АКБ «АРКАДА»  220 445  13 Докапіталізація
43 ПАТ «БТА Банк»  1 500 000  3
44 АТ «Місто Банк»  299 980  1 056
45 ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  252 500 Докапіталізація
46 АКБ «НОВИЙ»  150 000 Докапіталізація Докапіталізація
47 ПАТ «БАНК ФОРВАРД»  283 000  261 771
48 ПАТ «Полтава-банк»  155 100  60                   — Докапіталізація Докапіталізація
49 ПАТ АКБ «Львів»  272 870  230 Докапіталізація
50 ПАТ «БАНК СІЧ»  120 000 Докапіталізація Докапіталізація
51 ПАТ «КБ «ГЛОБУС»  160 000 Докапіталізація Докапіталізація
52 ПАТ»СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»  250 000 Докапіталізація
53 АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»  248 768 Докапіталізація
54 ПАТ «БАНК «ГРАНТ»  170 000  168 334
55 ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»  125 000 Докапіталізація Докапіталізація
56 «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  230 000  17 924 Докапіталізація
57 ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ  292 000  4 161 Докапіталізація
58 ПАТ «АСВІО БАНК»  120 000  27  180 000
60 ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  145 000 Докапіталізація Докапіталізація
61 ПАТ «БАНК АВАНГАРД»  162 382 Докапіталізація Докапіталізація
62 ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»  136 470  2 902 Докапіталізація Докапіталізація
63 ПАТ БАНК «ТРАСТ»  120 000 Докапіталізація Докапіталізація
64 ПАТ «БАНК 3/4»  350 000
65 ПАТ «ФІНБАНК»  185 050  44 Докапіталізація Докапіталізація
66 АТ «МетаБанк»  120 063  1 478 Докапіталізація Докапіталізація
67 ПАТ»БАНК «УКРАЇН.КАПІТАЛ»  120 721 Докапіталізація Докапіталізація
68 ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  131 000 Докапіталізація Докапіталізація
69 ПАТ «ОКСІ БАНК»  145 000 Докапіталізація Докапіталізація
70 АТ «БАНК БОГУСЛАВ»  180 000 Докапіталізація Докапіталізація
71 Полікомбанк  120 300 Докапіталізація Докапіталізація
72 АТ «АРТЕМ-БАНК»  120 000 Докапіталізація Докапіталізація
73 ПАТ «ДІВІ БАНК»  253 700 Докапіталізація
74 ПАТ «АГРОКОМБАНК»  122 455  1 Докапіталізація Докапіталізація
76 ПАТ «КРИСТАЛБАНК»  120 523 Докапіталізація Докапіталізація
77 ПАТ «МОТОР-БАНК»  80 759  39 242 Докапіталізація Докапіталізація
78 ПАТ «АПЕКС-БАНК»  205 000  49 708 Докапіталізація
79 ПАТ «КСГ БАНК»  153 000 Докапіталізація Докапіталізація
80 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  120 028 Докапіталізація Докапіталізація
81 ПАТ «КБ «Інвестбанк»  88 678  6 389 Докапіталізація Докапіталізація
82 ПАТ»ПЕРЕХІДН.БАНК»РВС БАНК»  300 039
83 ПАТ «ПФБ» м.Кременчук  120 384  535                   — Докапіталізація Докапіталізація
84 АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»  120 005 Докапіталізація Докапіталізація
85 ПАТ «АКБ «КОНКОРД»  155 000 Докапіталізація Докапіталізація
86 АТ «РЕГІОН-БАНК»  64 796  12  1 023 Докапіталізація Докапіталізація
87 ПАТ «АКБ «Траст-капітал»  150 001               —                   — Докапіталізація Докапіталізація
88 ПАТ «АП БАНК»  160 000 Докапіталізація Докапіталізація
89 АТ «НК БАНК»  122 056 Докапіталізація Докапіталізація
90 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»  169 500 Докапіталізація Докапіталізація
91 АТ «КІБ»  128 621 Докапіталізація Докапіталізація
92 ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»  120 000 Докапіталізація Докапіталізація
93 ПАТ «ФІНЕКСБАНК»  122 474 Докапіталізація Докапіталізація
95 ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»  106 221  13 780 Докапіталізація Докапіталізація
96 ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»  153 100 Докапіталізація Докапіталізація
97 ПАТ КБ «Центр»  120 000 Докапіталізація Докапіталізація
98 ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»  63 000  57 000 Докапіталізація Докапіталізація
99 ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»  125 000  9 500 Докапіталізація Докапіталізація
100 ПАТ «ВЕКТОР БАНК»  121 000 Докапіталізація Докапіталізація
101 ПАТ «КБ»ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»  125 000 Докапіталізація Докапіталізація
102 ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»  129 779 Докапіталізація Докапіталізація
103 ПАТ «НЕОС БАНК»  126 116  41 Докапіталізація Докапіталізація
106 ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»  122 000 Докапіталізація Докапіталізація
107 ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ»  121 000 Докапіталізація Докапіталізація
108 Укр.банк реконстр.та розв.  118 000 Докапіталізація Докапіталізація

На 17/06/2016 року докапіталізуватись до 120 млн. грн. статутного капіталу мали: ПАТ «КБ «Інвестбанк», АТ «РЕГІОН-БАНК» та Український банк реконструкції та розвитку.

Що стосується ПАТ «КБ «Інвестбанк», то в ЗМІ повідомляли про появу нового інвестора.

Український банк реконструкції та розвитку виставлений на приватизацію.

Інформація щодо АТ «РЕГІОН-БАНК» відсутня.

Загалом по встановлених вимогах до статутного капіталу банку до 2024 року 74 банки потребують докапіталізації, 62 з них вже до 11.01.2017р.

Таблиця у форматі Excel: additional-share-capital

Джерело: http://bank.gov.ua

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук