• Your cart is empty.

Фінбанк. Досьє.

ПАТ «Фінбанк»

На позачергових зборах 01/02/2017р. акціонери прийняли рішення про ліквідацію ПАТ «ФІНБАНК» з ініціативи власників.

Причини ліквідації: «у зв’язку зі складним становищем на ринку фінансових і банківських послуг та невизначеністю щодо можливих напрямків і джерел подальшої капіталізації ПАТ «ФІНБАНК» як банківської установи».

Фінансова звітність за 2016 рік не готувалась.

Станом на 28/06/2017р. сайт банку не працює.

Більше на сайті ФГВФО.

Інформація про банк

Дані фінансової звітності за 3 кв. 2016р.
Власником істотної участі в Банку станом на 01.10.2016 є фізична особа – Грановський Олександр Геннадійович із часткою 79,6573%.
Голові Наглядової Ради Банку Мамонтенко О.Б. та члену Наглядової Ради Баркову С.В. належать по 9,9571% акцій Банку, члени Правління акціями ПАТ «ФІНБАНК» не володіють.
 
Зміни у структурі акціонерів банку протягом 2015 року (витяг з висновку незалежних аудиторів для НКЦПФР):

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
а) Згідно реєстру акціонерів Банку станом на 03.06.2015 року, отриманого 08.06.2015 року від ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», відбулась зміна відомостей про власників акцій, яким належить 10 % i більше відсотків голосуючих акцій, а саме: пакет акцій фізичної особи збільшився и становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Частка акціонера до збільшення:  9,2062%, після збільшення: 73,3710%.
б) Згідно повідомлення, отриманого 14.12.2015 року,  на підставі виписки з рахунку в цінних паперах депозитарної установи ПАТ «МАРФІН БАНК» відбулась наступна зміна: 
пакет акцій фізичної особи збільшився та становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Частка акціонера до збільшення: 73,3710%, після збільшення: 79,6573%.

Зміни у складі керівництва банку протягом 2015 року (витяг з висновку незалежних аудиторів для НКЦПФР):

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

  1. Інформація щодо зміни складу посадових осіб ПАТ «ФІНБАНК» (Правління) протягом 2015 року:

1) Наглядовою радою ПАТ «ФІНБАНК» від 08 січня 2015 року (протокол № 08/01/2015-НР) було прийнято рішення про:

— припинення повноважень з 12 січня 2015 року та звільнення з посади Заступника Голови Правління, члена Правління Дребота Дмитра Івановича. Припинення повноважень посадової особи відбулось у зв’язку з його звільненням за угодою сторін 12 січня 2015 року;

— припинення повноважень з 12 січня 2015 року члена Правління, Директора корпоративного бізнесу Пєнкова Руслана Васильовича. Припинення повноважень посадової особи відбулось у зв’язку з його звільненням за власним бажанням 12 січня 2015 року.

2) Наглядовою радою ПАТ «ФІНБАНК» від 29 січня 2015 року (протокол № 29/01/2015-НР) року було прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління, Директора департаменту роздрібного бізнесу Губарєва Сергія Миколайовича, у зв’язку з його звільненням за угодою сторін, згідно п.1 ст.36 КЗпП України 30 січня 2015 року. 

3) З 14.04.2015 року припиняє повноваження Голова Наглядової ради Бурлака Максим Володимирович. Припинення повноважень Голови Наглядової ради відбулось без прийняття  рішення відповідним органом емітента, на підставі наданої 01.04.2015 року до ПАТ «ФІНБАНК» заяви про припинення повноважень з 14.04.2015 року.

4) Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ФІНБАНК» 24 квітня 2015 року (протокол № 57) було прийнято наступні рішення про:

а) дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради Бурлаки Максима Володимировича — уповноваженого представника ФЕРТЕНОС КОММЕРШЕЛ ЛТД;

б) дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Лазарєвої Ольги Володимирівни — уповноваженого представника СЕВІСІДА ТРЕЙДІНГ ЛТД.

в) дострокове припинення повноважень члена Овдієнко Алексії Михайлівни — уповноваженого представника ЗЕВЕТРО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД.

г) обрання строком на 3 (три) роки Голови та Членів Наглядової ради:

— Головою Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК» Мамонтенко Олександра Борисовича. 

— Членами Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК»:

  Баркова Сергія Васильовича. 

  Поправку Дмитра Юрійовича.

  Лазарєву Ольгу Володимирівну.

  Овдієнко Алексію Михайлівну.

д) дострокове припинення повноважень та звільнення з посади Голови Ревізійної комісії Баркової Олени Валентинівни.

е) дострокове припинення повноважень та звільнення з посади Члена Ревізійної комісії Бойко Валерії Володимирівни.

ж) дострокове припинення повноважень та звільнення з посади Члена Ревізійної комісії  Батутіної Світлани Миколаївни – представника ТОВ «ОСНОВА».

з)  обрання строком на 5 (п’ять) років Голови та членів Ревізійної комісії:

—  Головою Ревізійної комісії Бойко Валерію Вадимівну.

— членом Ревізійної комісії Рєзнікову Наталію Віталіївну.

— членом Ревізійної комісії Павленко Ольгу Леонідівну.

4) Наглядовою радою ПАТ «ФІНБАНК» від 26 травня 2015 року (протокол № 26/05/2015-НР) було прийнято рішення про обрання (призначення) членом правління Грехової Олени Володимирівни, головного бухгалтера ПАТ «ФІНБАНК».

Код за ЄДРПОУ 20041917

Місцезнаходження: Україна, 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А

Банк зареєстрований Національним банком України 24 грудня 1993 року, за №223.

Банківська Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг від 25 жовтня 2011 р. №121 .

Незалежний аудитор фінансової звітності 2015 року — ТзОВ «Інтер-Аудит»

Умовно-позитивна думка

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

1/ Станом на кінець дня 31/12/2015 р., Банк не в повній мірі дотримувався вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» при розрахунку резервів.

Зокрема, ми не отримали розрахункових даних, що базувалися б на накопиченому, належним чином задокументованому, підтвердженому статистичними даними власному досвіді щодо дефолтів та втрат для здійснення оцінки суми можливого збитку від зменшення корисності активів.

Відсутність у Банку вищезазначеної інформації, розрахунків та належним чином задокументованих суджень щодо ознак знецінення та можливих потоків за позиками оціненими на індивідуальній основі не дає можливості аудитору висловити твердження, що резерви були сформовані Банком у відповідності до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Враховуючи обмеженість часу та інші об’єктивні притаманні аудиту обмежуючі чинники, а також виходячи із міркувань доцільності розширення аудиторських процедур та можливості їх практичного застосування, ми не мали змоги розрахувати точну суму, на яку слід збільшити обсяг резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями Банку.

За даними вибіркового тестування правильності формування резервів Банком, використовуючи наше професійне судження та оцінку, яка базується на принципах МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» ми вважаємо, що вартість кредитного портфелю має становити 634 653 тис. грн., відповідно резерв під заборгованість за кредитами має бути збільшеним на 101 228 тис. грн. що, в свою чергу, відповідно впливає на фінансовий результат діяльності Банку та його капітал.

2/ Зважаючи на негативні наслідки впливу політичної ситуації на економіку України, а також з урахуванням продовження впливу на фінансовий стан банків таких чинників, як відсутність чітких економічно обґрунтованих прогнозів щодо змін вартості енергоносіїв, іншої продукції та товарів, скорочення державного фінансування в умовах погіршення фінансових результатів підприємств (що обумовлює низький внутрішній інвестиційний попит), ми не можемо зробити висновок щодо сукупного впливу цих обставин (окремо або разом) на фінансовий стан Банку протягом наступних дванадцяти місяців.

Однак, управлінський персонал Банку вважає, що розроблені та застосовані в Банку процедури та заходи щодо мінімізації впливу вищенаведених економічних та політичних обставин на діяльність Банку у поточному фінансовому році, є достатніми для забезпечення діяльності Банку на безперервній основі.


 

Додаткова інформація від аудиторів у звіті для НБУ

Інформація щодо обсягу активів і пасивів Банку за строками погашення … в цілому відображена достовірно, за виключенням встановлених нами окремих недоліків, які є несуттєвими та не мають значного  впливу на значення нормативів ліквідності.

Враховуючи викладене, ми не можемо підтвердити відповідність та достовірність відображення обсягу активів і пасивів Банку за строками погашення, хоча встановлені нами недоліки є несуттєвими та не мають значного впливу на значення нормативів ліквідності.

 

Якість управління активами та пасивами Банку

Спостерігається від’ємний чистий розрив ліквідності у періодах «На вимогу та менше 1 місяця», «Від 12 місяців до 5 років» та «Понад 5 років» та від’ємний сукупний розрив ліквідності у періодах «На вимогу та менше 1 місяця». Наявні  розриви в строках, з урахуванням якості кредитного портфеля, на нашу думку, свідчать про високий ризик ліквідності Банку.

Враховуючи викладене, ми вважаємо, що станом на кінець дня 31 грудня 2015 року:
— наведені дані свідчать про недостатню збалансованість за строками погашення та розміщення активів і зобов’язань Банку;
— якість управління активами і пасивами Банку потребує удосконалення, а саме вжиття заходів керівництвом та акціонерами, направлених на диверсифікацію ресурсної бази та залучення інвестицій, покращення якості кредитного портфеля.

Заборгованість за кредитними операціями (без врахування суми сформованого резерву), що обліковується на балансі Банку станом на к.д. 31/12/2015 р., зменшилась в порівнянні з даними Банку на к.д. 31/12/2014 р. на 503 168 тис. грн.  (або на 35,49%) і станом на звітну дату становила 914,789 тис. грн.

Зменшення залишків заборгованості відбулося у сегментах:
—     кредити, що надані юридичним особам – на 500 123 тис. грн. (або на -35,62%);
—     іпотечні кредити фізичних осіб – на 10 тис. грн. (або на 1,69%);
—     кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби – на 4 570 тис. грн. (або на 41,52%);
—     інші кредити, що надані фізичним особам – на 1 135 тис. грн. (або на 100 %).

Розмір резервів за кредитами, станом на кінець дня 31 грудня 2015 року в порівнянні з даними Банку на кінець дня 31 грудня 2014 року, збільшився на 703,00% (або на 156 628 тис. грн.).

«…ми вважаємо, що розмір резервів, сформованих  у відповідності до вимог МСФЗ,  станом на кінець дня 31 грудня 2015 року  мав бути більшим, ніж фактично сформований Банком  щонайменше на 101 228 тис.грн., що, в свою чергу, відповідно впливає на фінансовий результат діяльності Банку та його капітал.»

Слід зазначити, що після дати Фінансової звітності, станом на 01 лютого 2016 Банком здійснено доформування резервів на загальну суму 67,6 млн.грн.

 

Якість кредитного портфелю не можна вважати задовільною, враховуючи, що:
а) 85,53% від балансової вартості кредитної заборгованості (без врахування сформованих резервів) складають кредити, за якими встановлені процентні ставки у розмірі від 1% до 2% річних, що негативно впливає на процентні доходи Банку

Проведені аудиторські процедури дозволяють нам зробити неупереджений висновок щодо операцій з пов’язаними особами, а саме:
—     Банк проводить операції з пов’язаними особами на умовах, які, в деяких випадках (зокрема щодо кредитних операцій з контрактною процентною ставкою від 1 до 2% річних), відрізняються від умов проведення операцій з іншими позичальниками чи кредиторами;
—     ризик за кредитними операціями  Банку з пов’язаними особами —  високий.

б) кредитний портфель Банку містить значну частку реструктуризованих кредитних операцій та кредитів наданих позичальникам, результати діяльності яких вказують на відсутність можливості погашення ними заборгованості в строки, визначені кредитними угодами.
г) якість забезпечення за наданими кредитами в більшості випадків не покриває кредитні ризики Банку або застава є неліквідною/відсутньою;

Якість портфеля цінних паперів:
Інформація щодо портфеля цінних паперів Банку наведена в Примітках до річної фінансової звітності Банку «Цінні папери в портфелі банку на продаж».
Портфель цінних паперів Банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року складається з боргових цінних паперів (облігації підприємств) – 100,00% (або 1 064тис. грн. в абсолютному значенні).
Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року Банком сформований резерв під знецінення цінних паперів у портфелі на продаж в розмірі 1 064 тис. грн.

На нашу думку:
— інформація Банку адекватно відображає структуру портфеля цінних паперів;
— якість портфеля цінних паперів не можна вважати задовільною.

Стан дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість Банку, без врахування сформованих резервів, станом на звітну дату складає 370,5тис. грн., що становить 0,05%  від загальної суми активів Банку
Обсяг резервів, сформованих під дебіторську заборгованість за вимогами МСФО станом на звітну дату за даними Банку складає 370,4 тис. грн, що становить 99,97 % від її балансової вартості. Недоліків у формуванні резервів за дебіторською заборгованістю нами не встановлено.

Достатність резервів та капіталу Банку

Враховуючи, виявлену аудитом необхідність доформування резерву за кредитними операціями щонайменше в сумі 101 228 тис. грн. (зазначено в попередніх розділах цього Звіту), розмір регулятивного капіталу має значення не вище 141 836 що, в свою чергу, призводить до зменшення значення нормативу адекватності регулятивного капіталу до 20,8% (за розрахунками банку значення показника становить 43,97%)

Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

Процедури внутрішнього контролю та аудиту протягом 2015 року, які здійснює служба внутрішнього аудиту, в цілому відповідають нормативно-правовим актам Національного банку України, але враховуючи виявлені нами недоліки, не в повній мірі забезпечують контроль за ризиками Банку,та потребують удосконалення в частині більш поглибленого аналізу окремих банківських ризиків, зокрема ризику ліквідності та кредитного ризику.


 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ АУДИТОРІВ ЗІ ЗВІТУ ДЛЯ НКЦПФР

Загальними зборами акціонерів Банку 24.04.2015 року було прийнято рішення:
Схвалити значні правочини, рішення щодо укладення яких прийняті Наглядовою радою Банку 22.01.2015 року (Протокол № 22/01/15-НР) та 05.03.2015 року (Протокол № 05/03/15-НР).

Рішення Наглядової ради:
— 22.01.2015 року (Протокол № 20/01/15-НР)  було прийнято рішення про передачу в заставу ПАТ «ПтБ» власного рухомого й нерухомого майна з метою забезпечення зобов’язань ПАТ «ФІНБАНК» перед ПАТ «ПтБ» щодо повернення грошових коштів, які були отримані ПАТ «ФІНБАНК» у відповідності з умовами Генерального договору про порядок проведення міжбанківських операцій №2709/2013 від 27 вересня 2013 року та
— 05.03.2015 року (Протокол № 05/03/15-НР) – про передачу у власність ПАТ «ПтБ» власного нерухомого майно,  яке було передано в заставу ПАТ «ПтБ» згідно Іпотечного договору, посвідченого 04 березня 2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бєлостоцькою М.Л. за реєстровим № 279 та згідно Іпотечного договору, посвідченого 03 березня 2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бєлостоцькою М.Л. за реєстровим № 277, з метою забезпечення зобов’язань ПАТ «ФІНБАНК» перед ПАТ «ПтБ» щодо повернення грошових коштів, які було надано ПАТ «ФІНБАНК» у відповідності з умовами Генерального договору про порядок проведення міжбанківських операцій №2709/2013 від 27 вересня 2013 року та Договором №0710/13 про відкриття та ведення мультивалютного кореспондентського рахунку (для банків-резидентів України) від 07 жовтня 2013 року.

(тис.грн.)  30.09.2016 30.09.2016   (тис.грн.)  30.09.2016 30.09.2016
 Поточні рах в банка  9 339 1,4%    Поточні рах банків  53 642 8,0%
 Пот рах в НБУ  11 888 1,8%    Пот рах юоосіб  85 630 12,7%
 Кредити клієнтам  645 447 95,9%    Депозити юросіб  37 009 5,5%
 Переплата ПП  19      Пот рах фізосіб  925 0,1%
 Необоротні активи  3 836 0,6%    Субординований борг  295 564 43,9%
 Інші активи  1 258 0,2%    Інші зобов»язання  5 059 0,8%
 Активи на продаж  1 196 0,2%   ЗОБОВ»ЯЗАННЯ  477 829 71%
АКТИВИ  672 983 100%        
         Статутний капітал  185 050 27,5%
         Додатковий капітал  74 505 11,1%
         Резерви та фонди  13 780 2,0%
         Накопичений прибуток (78 225) -11,6%
         КАПІТАЛ  195 110 29%

Банком з початку року було здійснено продаж частини кредитного портфелю в сумі 46 516 тис.грн. загальною вартістю 16 290 тис.грн. та списано за рахунок резерву безнадійної заборгованості в сумі 25 507 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2016 року банк збільшив резерви на 120,015 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2016 року банк списав безнадійної заборгованості юридичних осіб за рахунок резерву на суму 52,248 тис.грн., а також фізичних осіб в сумі 3,468 тис.грн.

Банк продав кредитний портфель в розмірі 4,333 тис.грн.

NB! Незабезпечені кредити юридичних осіб станом на 30/09/2016р. — 882,228 тис.грн., фізичних осіб — 4,038 тис.грн., інші — 2,876 тис.грн., тобто 100%.

  30.09.2016, тис.грн. 30.09.2016, %
Кредити знецінені індивідуально з прострочкою < 31 дня  812 923 91,43%
Кредити знецінені індивідуально з прострочкою > 366 днів  76 218 8,57%
Кредити клієнтам  889 141 100,00%
Рівень резервування (243 695) 27,41%
Рівень NPL* (всі кредити, в тч з прострочкою <31 днів)  889 141 100%

Частка кредитів з пов»язаними сторонами 94,86% (843,461 тис.грн. на 30/09/2016р.). Рівень резервування кредитів з RP — 23,52%.

Депозити від акціонерів станом на 30/09/2016р. — 69,405 тис.грн.

 

Субординований борг

Станом на 30.09.2016 року Банком укладено дві угоди в іноземній валюті на умовах субординованого боргу з інвестором — юридичною особою-нерезидентом з процентною ставкою 2,5%:
— на суму 5 000 тис. доларів США на строк з 21.12.2012 по 25.12.2020;
— на суму 6 300 тис. доларів США на строк з 14.08.2013 по 17.09.2021.

Протягом 1 кварталу Банком отримано дозвіл Національного банку України на дострокове погашення коштів, залучених на умовах субординованого боргу від інвестора-фізичної особи, та спрямування їх у якості безповоротної фінансової допомоги в сумі 73 750 тис.грн. для покриття збитків та формування резервів під активні операції Банку. (Банк розкрив дану суму як Інші доходи).
Протягом 3 кварталу на підставі договору про прощення субординованого боргу у сумі 2 520 тис. доларів США та 10 274 тис. грн. отримано дозвіл Національного банку України на включення цієї суми до основного капіталу Банку у якості фінансової допомоги від акціонера Банку.

Судові позови

На кінець дня 30.09.2016 Банк виступав позивачем у 6 та відповідачем у 16 справах, що розглядаються в судах.
Позовні заяви Банку пов`язані з поверненням простроченої заборгованості позичальників та інші спори за господарськими та цивільно-господарськими зобов’язаннями.
Банк має зобов’язання щодо виконання рішення суду у сумі 79,9 млн. грн., питання щодо перегляду якого знаходиться на розгляді Господарського суду м. Києва.

Активи, передані в заставу

Активи, що надані в заставу без припинення визнання, станом на 30/09/2016р. — 16,7 млн.грн. Це майнові права на кошти на кореспондентських рахунках, які були надані в якості застави з метою забезпечення виконання зобов`язань за залученими міжбанківськими депозитами. 

 

 

Звіт про прибутки та збитки

  2015 9M 2016
 % income   77 690  12 010
 % expenses  (33 086) (11 891)
 F&C Income   2 630  3 033
 F&C Exp  (1 428) (248)
 Provision charge (loans&due from banks)  (159 550) (120 503)
 Net Rev result on sec @ FVTPL   427 132 — 
 FCCY realised result  (79 128)  59
 FCC reval  (352 038)  2 733
 Other OPIN   210 914  74 432
 Provision charge (receivables)   121  18
 Provision for InvSec AFS  (973) (14)
 Admin & OPEX  (117 566) (12 515)
 PBT  (25 282) (52 886)
 TAX expenses   1 763               — 
 PAT  (23 519) (52 886)

Provision charge (loans&due from banks) — витрати на доформування резервів у звітному періоді.

Net Rev result on sec @ FVTPL — переоцінка цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки та збитки.

Other OPIN — Інші операційні доходи банку, в яких Банк визнав суму безповоротної фінансової допомоги — 73 750 тис.грн. (див. інформацію щодо субординованого боргу вище). У 2015 році Банк визнав «Інші операційні витрати» в сумі 87 512 тис.грн. (різниця між балансовою вартістю та сумою отриманої компенсації «у разі відступлення прав вимоги за кредитами»).

 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук