• Your cart is empty.

Індустріалбанк. Досьє.

ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» планує об»єднатись з Експрес-Банком. Інформація з фінансової звітності банку за 2015 році коротко та структуровано.


Банк створений шляхом реорганізації КБ «Співдружність», який був зареєстрований Державним банком СРСР за №744 від 06/11/1990 р.

Станом на 31.12.2015 року: 36 операційних віділень (31/12/2014 р.: 36).

У 2016 році банк буде розвиватись за наступними основними напрямками:

  • фокусування на збереженні клієнтської та ресурсної бази
  • підвищення якості обслуговування клієнтів
  • проведення заходів по роботі з пролемною заборгованістю
  • продовження розвитку карткового бізнесу
  • вдосконалення внутрішніх процесів, в т.ч. за рахунок їх автоматизації.

За результатами 2015 року банк отримав 23,119 тис.грн. чистого прибутку. Чисті процентні доходи склали 155,636 тис.грн. після вирахування балансових резервів під активні операції.

Чисті грошові кошти від операційної діяльності за 2015 рік склали  (223,140) тис.грн. Зменшення було у зв»язку з погашенням заборговансті перед кредитними установами та відтоком депозитів на суму 168,953 тис. грн.

Станом на 08/02/2017 р. Індустріалбанк заявив, що планує об»єднання з Експрес-Банком.

 

Аудитор фінансової звітності за 2015: Ernst&Young (EY)

Нижче наведена публічна інформація про діяльність банку.

Дані фінансової звітності згідно МСФЗ

Дані Балансу Індустріалбанку станом на 31/12/2015р.* (тис.грн.)

Гроші та їх еквів   64 695 2,3%    Поточні рах інших банків  158 596 5,6%
 Поточ рах в НБУ  21 005 0,7%    Кошти клієнтів  1 780 851 62,7%
 Поточ рах в інших банках  302 978 10,7%    Деривативи  125 0,0%
 Банк метали  6 180 0,2%    Інші позичені кошти  27 144 1,0%
 Гарантійні депозити  27 401 1,0%    Поточні податк зобов  2 616 0,1%
 Кредити клієнтам  1 956 365 68,9%    Інші зобов»язання  22 766 0,8%
 Депо сертифікати НБУ  122 199 4,3%   ЗОБОВ»ЯЗАННЯ  1 992 098 70%
 Іневест нерухомість  186 735 6,6%        
 Відстрочений податок  7 706 0,3%    Статутний капітал  607 798 21,4%
 Необоротні активи  137 660 4,9%    Додатковий капітал  8 022 0,3%
 Інші активи  5 251 0,2%    Резерви та фонди  175 968 6,2%
 Активи на продаж  13 0,0%    Накопичений прибуток  54 302 1,9%
АКТИВИ  2 838 188 100%    КАПІТАЛ  846 090 30%

*дані взяті з фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, змінено назви статей та суми відповідно до їх суті. Зміни внесені на основі даних приміток до фінансової звітності, що дає користувачам краще розуміння структури активів та пасивів.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості станом на 31/12/2015р. становить 228,525 тис.грн.

У 2015 році банк визнав зменшення корисності будівель в сумі 11,769 тис.грн.

Дивіденди до сплати станом на 31/12/2015 — 4,656 тис.грн. (2014: 5,656 тис.грн.). Протягом 2014 та 2015 років Банк не оголошував та не сплачував дивіденди.

Інші залучені кошти: короткостроковий кредит від міжнародної організації 22,801 тис.грн. (9,8%, погашення в квітні 2016р.) та кредит від Державної Іпотечної Установи — 4,343 тис.грн. (для відступлення права вимоги за іпотечними кредитами фізосіб під ставку 9,9-15,3%; до 2016-2045 року).

Додатково сплачений капітал включає суму емісійних різниць, що виникли під час об»єднання з АКБ «МТ-Банк» у 2005 році.

 

Для остаточної мінімізації географічного ризику Банк проводить основні розрахунки через контррахунки першокласних комерційних банків країн-членів ОЕСР (Deutsche Bank Trust Company Americas, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG тощо.

97% клієнтів за активами та пасивами є резидентами.

 

Строки погашення активів та зобов»язань

Згідно умов договорів, 79,56% активів банку зі строком повернення до 1 року. Фактично 100% зобов»язань банку строком погашення до 1 року. Зокрема, 86% коштів клієнтів, повинні бути повернуті строком до 3 місяців.

 

Статутний капітал

К-сть випущених простих акцій (шт.)     184 741 050
Номінальна вартість            607 798
Номінальна вартість 1 акції 3,29 грн.

У 2014 році банк отримав 68 млн.грн. доходу як різницю між балансовою та сумою отриманої компенсації при припиненні визнання фінансового активу.

Адміністративні та операційні витрати:

  2015 2014
Зарплата та інші виплати працівникам  52 946  52 300
Виплати на соціальне страхування  17 137  17 178
Юридичні, страхові та консультаційні послуги  17 909  8 145
Витрати на ремонт та обслуговування  13 652  10 566
Зменшення корисності будівель  13 025  4 738
Відрахування до ФГВФО  11 135  8 026
Оренда та утримання приміщень  10 510  10 000
Офісні витрати  6 258  6 190
Операційні податки  5 287  5 335
Охорона  4 797  5 165
Обробка даних  4 170  3 822
Вітрати на відрядження та супутні витрати  3 055  3 133
Послуги зв»язку  2 758  3 008
Благодійна діяльність  869  904
Витрати на маркетинг та рекламу  736  778
Інше  4 368  1 663
Всього  168 612  140 951

 

EPR 0,13 грн. 0,05 грн.
Прибуток, що належить власникам простих акцій  23 119  8 531
Середньорічна к-сть простих акцій, шт.  184 741 050  184 741 050

Галузі кредитування, (тис.грн.)

  31/12/2015 2015, % 31/12/2014 2014, %
Будівництво і управління нерухомістю  1 045 639 49,5%  682 043 35,8%
Фінанси  482 477 22,8%  435 495 22,8%
Промислове виробництво  174 006 8,2%  309 156 16,2%
Торгівля  119 769 5,7%  189 943 10,0%
Фізичні особи  94 334 4,5%  74 605 3,9%
СГ та харчова промисловість  92 544 4,4%  94 293 4,9%
Транспорт  59 590 2,8%  79 059 4,1%
Послуги  45 192 2,1%  31 260 1,6%
Вибодувна промисловість                   — 0,0%  10 100 0,5%
Кредити до вирахування резервів  2 113 551 100%  1 905 954 100%
Резерви (157 186)   (187 100)  
Кредити після вирахування резервів  1 956 365    1 718 854  
Рівень резервування, % 7,44%   9,82%  
Непрацюючі кредити (NPL), тис.грн.  2 028 134    1 489 957  
Частка непрацюючих кредитів (NPL) 95,96%   78,17%  

Банка зазначає, що більшість прострочених кредитів не вважаються такими, що їх корисність зменшилась.

Кредити пов»язаним сторонам:

  2015 2014
Кредити Іншим пов»язаним сторонам на 01/01/2015  10 444  11 657
— видані протягом року 211 000  38 500
— сплачені протягом року  (124 687) (39 713)
Кредити Іншим пов»язаним сторонам на 31/12/2015  96 757  10 444
Частка кредитів RP в портфелі на 31/12 4,58% 0,55%
Процентні доходи від кредитів за рік  41 994  29 451

 

Додаткова інформація:

в т.ч. (до вирахування резервів)  31/12/2015 31/12/2014
Іпотечне житлове кредитування  71 155  51 525
Споживчі кредити  23 179  20 080
     
Списано за рік безнад заборг-сті (Кредити ЮО)  85 179               —
Списано за рік безнад заборг-сті (Споживчі кредити)                   —  35 023
Списано за рік безнадійної заборгованості (Іпотека)                   —  10 865

 

 

Галузі залучених коштів клієнтів

  2015 2015, % 2014 2014, %
Фізичні особи  1 197 381 67,2%  1 080 535 69,3%
Фінанси  350 341 19,7%  234 700 15,0%
Промислове виробництво  56 508 3,2%  47 272 3,0%
Торгівля  46 640 2,6%  53 039 3,4%
Будівництво і управління нерухомістю  31 956 1,8%  77 435 5,0%
Послуги  29 666 1,7%  19 967 1,3%
СГ та харчова промисловість  15 187 0,9%  7 452 0,5%
Енергетична промисловість  8 604 0,5%  5 979 0,4%
Вибодувна промисловість  6 288 0,4%  1 404 0,1%
Транспорт  5 207 0,3%  9 092 0,6%
Інше  33 073 1,9%  22 770 1,5%
 Всього Кошти клієнтів  1 780 851 100%  1 559 645 100%
Депозити акціонерів 17%   12%  
Всього Коштів клієнтів, які є пов»язаними сторонами банку, тис.грн.  674 779    616 151  
Всього Коштів клієнтів, які є пов»язаними сторонами банку, % 38%   40%  

 

31.12.2015 31.12.2014
Поточні рахунки  459 120  422 694
 Строкові депозити  1 321 731  1 136 951
Кошти клієнтів  1 780 851  1 559 645
Частка строкових депозитів 74,2% 72,9%
     
ТОП-10 власників коштів клієнтів  615 668  459 650
Частка ТОП-10 (не пов»язані сторони) 34,6% 29,5%

 

Кошти до виплати на дати повернення (недисконтовані потоки)
більші, ніж заборгованість станом на дату, оскільки передбачають платежі, які будуть до дати повернення 

Кошти клієнтів < 3 місяців  1 527 576 85,8%
Кошти клієнтів 3-12 місяців  281 135 15,8%
Кошти клієнтів 1-5 років  10 654 0,6%
Кошти клієнтів >5 років 74 0,0%
   1 819 439 102%

 

Депозити від акціонерів

  31.12.2015 31.12.2014
На 01/01/2015  189 207  111 550
Залучені депозити  504 777  430 385
Повернуті (394 042) (352 728)
Залишок депозитів акціонерів в банку  299 942  189 207
Поточні рахунки станом на   16 056  11 255
Проценні витрати на депозити  19 239  11 876
Курсові різниці від переоцінки депозитів в інвалюті (95 984) (93 396)

 

Депозити від ключового управлінського персоналу

  31.12.2015 31.12.2014
На 01/01/2015  37 585  20 789
Залучені депозити  173 209  114 311
Повернуті (168 549) (97 515)
Залишок депозитів КУП в банку  42 245  37 585
Поточні рахунки станом на   9 731  15 160
Проценні витрати на депозити  4 178  3 385
Курсові різниці від переоцінки депозитів в інвалюті (14 678) (21 834)
Винагорода ключовому управлінському персоналу, в т.ч. соціальне страхування  8 706  9 265

 

Депозити від Інших пов»язаних сторін

  31.12.2015 31.12.2014
На 01/01/2015  91 947  60 938
Залучені депозити  331 806  213 441
Повернуті (303 274) (182 432)
Залишок депозитів КУП в банку  120 479  91 947
Поточні рахунки станом на   186 326  270 997
Проценні витрати на депозити за рік  18 568  34 847
Курсові різниці від переоцінки депозитів в інвалюті за рік (618) (2 354)

Достатність капіталу / МСФЗ /, тис.грн.

  2015 2014
Основний капітал  782 756  780 319
Додатковий капітал  58 371  25 092
Мінус вирахування з капіталу                          — (846)
Всього капітал, тис.грн.  841 127  804 565
Активи зважені на ризик (RWA)  2 707 200  2 747 834
Достатність капіталу 31,07% 29,28%

 

Достатність капіталу / Basel /, тис.грн.

  2015 2014
Капітал 1 рівня / Tier 1  846 090  822 971
Капітал 2 рівня / Tier 2                          — (1 942)
Всього капітал, тис.грн.  846 090  821 029
Активи зважені на ризик (RWA)  2 420 337  2 132 100
Tier 1 34,96% 38,60%
Tier 2 34,96% 38,51%
У банка є договірні зобов»язання з операційної оренди:
  2015 2014
Не пізніше 1 року  3 880  4 813
Пізніше 1 року, але не пізніше 5 років  4 806  6 274
Пізніше 5 років  644  1 550
Всього  9 330  12 637
     
  2015 2014
Дохід від операційної оренди  8 744  8 341

2015

Думка умовно-позитивна.

Підстава

«За наявності ознак зменшення корисності станом на 31/12/2014р., банк не проводив тесту на предмет зменшення корисності нежитлових приміщень, розташованих в Донецькій та Луганській областях балансовою вартістю 23,130 тис.грн. та 4,291 тис.грн., в складі основних засобів та інвестиційної нерухомості, відповідно, згідно з вимогами МСБО 36.

Станом на 31/12/2015 року банк провів тест на предмет зменшення корисності цих нежитлових приміщень. Вплив даного відхилення від МСФЗ на балансову вартість основних засобів станом на 31/12/2014 року, витрати на амортизацію за рік, що закінчився 31/12/2015 року та збиток від зменшення корисності за роки, що закінчились 31/12/2015 та 31/12/2014 року, не може бути визначений.»

Додаткова інформація

Власник: Ігор Дворецький / запорізький бізнесмен, колишній акціонер МК «Запоріжсталь»

Згідно даних річної фінансової звітності Індустріалбанку, складеної відповідно до МСФЗ, станом на 31/12/2015 р. та за 2015 рік:

Акціонери 2016, % 2015, % 2014, %
СТзДВ «Захід-Резерв»   17,2 17,2
ТОВ «ПОЛ ІНВЕСТ ГРУП»   9,6 9,7
ТОВ «САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ»   9,3 9,3
ТОВ «ФІНВАЛ ГРУП»   9,1 9,1
ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»   9,0 9,0
ТОВ «НОЛВА»   7,7 7,7
ПАТ «Укртранснафта»   5,0 5,0
Інші   33,1 33,0
Всього   100,0 100,0

Станом на 31/12/2015 члени Спостережної Ради і Правління контролювали 13,99% статутного капіталу банку (2014: 14,9%).

Згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ про погодження набуття істотної участі в банку від 16/02/2016р. №62 фактичний контроль банку здійснює група асоційованих осіб:
Дворецька Роза / Дворецький І.В. / Дворецька Г.М.


За даними Національного банку, на 24 березня 2016 року, акціонерами банку є:

Роза Дворецька (Ізраїль): пряма та опосередкована участь 65,5341%

Олександр Дмітренко: опосередкована участь 8,3469%

Олександр Рабцун: пряма та опосередкована участь 7,544%

Артур Абдінов: пряма та опосередкована участь 5,7628%

Кабінет міністрів: пряма та опосередкована участь 5,033% через НАК «Нафтогаз України»

Ігор Дворецький: пряма та опосередкована участь 3,9786%

Олена Ланда: пряма участь 3,7736%.

ПРАВЛІННЯ

Михайло Букрєєв
Голова Правління

Віра Величко
Заступник Голови Правління, член Правління

Віктор Жвалюк
Заступник Голови Правління, член Правління

Тамара Гребешкова
Головний бухгалтер, член Правління

Інна Завадська
Начальник операційного управління, член Правління

Олександр Марковський
Начальник управління ризик — менеджменту, член Правління

 

СПОСТЕРЕЖНА РАДА

Горак Олексій Володимирович
Учасник Банку. Обраний Головою Спостережної ради рішенням Спостережної ради від 03.11.2016 р.

Дворецький Ігор Володимирович
Акціонер Банку, власник істотної участі.

VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав)
Громадянин Канади, має статус незалежного члена Спостережної ради. Обраний заступником Голови Спостережної ради рішенням Спостережної ради від 27.08.2016 р.

Сацький Віталий Антонович
Учасник Банку.

SHARPILOW WASILI (Шарпілов Василь)
Громадянин Німеччини, має статус незалежного члена Спостережної ради.

Немировський Ростислав
Представник учасника Банку Дворецької Г.М.

Код за ЄДРПОУ 13857564
Дата реєстрації 16.10.1991
36
Дата внесення в довідник 16.10.1991

 

Ба0нківська ліцензія (номер) 126
Банківська ліцензія (дата) 12.10.2011

 

Адреса: м. Запоріжжя, 69037, вул. Незалежної України, 39 Д (вул.40 років Радянської України, буд. 39 Д)
Сайт: http://industrialbank.ua/ua/
Тел. 0 800 50 35 35 (безкоштовно по Україні для дзвінків з міських номерів, з мобільних — згідно з тарифами операторів зв’язку)

reception@industrialbank.ua

МФО 313849, Код ЄДРПОУ 13857564

Кор. рахунок № 32000107501026 в Операційному департаменті НБУ


Інформація щодо котирувань акцій Індустріалбанку:

investfunds.ua

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук