• Your cart is empty.

Ключові питання аудиту. Висновок PwC для HSBC Holding

KAM

Залишається місяць до завершення публікації річної фінансової звітності банками. Що писатимуть українські аудитори у ключових питаннях аудиту, і чи буде ця інформація корисною стейкхолдерам? Наводимо приклад ключових питань аудиту для HSBC.

 

 

Ключові питання аудиту – питання, які стосуються областей найбільшого ризику матеріальних помилок у фінансовій звітності. Вони мають найбільший вплив на процес аудиту, зокрема, витрачені ресурси на їх вирішення, а також вимагають опису того, як аудитори вирішили ці питання.

 

Аудитори PwC виділили для кожного питання три області розкриття:

  • природа питання
  • що обговорено з аудиторським комітетом групи (далі — АКГ)
  • виконані процедури
  • посилання на інші частини річного звіту

 

1/ Управління доступами до IT систем

Аудитори описали:

Природа питання (Nature of the area focused)

  • Факт залежності банківської діяльності від ІТ технологій, зокрема автоматизованих контролів, що вимагає від аудиторів тестування доступу до ІТ систем та контролю за їх роботою.
  • Згадку про рекомендацію покращити контролі доступу до операційних систем, додатків та даних, які використовуються для формування фінансової звітності. Питання стосувалось авторизації в системи для уникнення шахрайства та помилок.
  • Висновок про те, що було зроблено групою у відповідь на рекомендації у звіті аудиторів за попередній рік. Аудитор просто вказав, що «деякі» контролі не були приведені у відповідність протягом звітного року, а ризик виникнення шахрайства чи помилок через відсутність/недосконалість таких контролів є суттєвим, тому аудитори вважають такі питання важливими для аудиту (ключовими питаннями аудиту).

Питання, обговорені з АКГ / Matters discussed with the Group Audit Committee

  • Опис того, що обговорювалось з аудиторським комітетом Групи в загальному. Самі рекомендації по контролях аудитор надав керівництву банку. 0З комітетом обговорено статус того, що зроблено, що не зроблено, що в програму тестування аудитор змінив в силу змін протягом звітного року.

Виконані процедури по питаннях, які обговорювались, та висновки по них / Procedures performed to support our discussions and conclusions

  • По правах доступу аудитори вказують, що тестували різні аспекти технологій, які використовувались при складанні фінансової звітності. Вказали, що тестувалось: нові запити на доступ (належно/ неналежно перевірялись та надавались); припинення права на доступ до систем; факт періодичного моніторингу систем; факт відсутності особливих привілеїв щодо доступу окремих осіб.

Аудитори описали інші питання по авторизації, які вони переглянули (політика паролів, питання безпеки, контроль змін в системах і т. д.).

Вказуються також процедури, які були зроблені у зв’язку з недоліками, які були виявлені при тестуванні питань, вказаних вище. Наприклад, пишуть, що де були недоліки, провели додаткові процедури, отримали докази (evidence), провели тестування по контролях, які стосувались огляду діяльності бізнесу (business performance reviews).

Аудитори робили посилання на інші частини річного звіту Групи, вказуючи сторінку.

2/ Знецінення кредитів та дебіторської заборгованості.

Природа питання

Аудитори описують, що оцінка ризиків щодо зменшення корисності по активних операцій банку є об’єктом професійного судження (management’s best estimate, judgmental).

Аудитори описали, що проводили тестування матеріальних залишків заборгованості та матеріальних сум резервів у портфелі.

Інша описова інформація є загальною і в українській практиці зазвичай розкривається в примітці з коротким описом облікової політики по кредитах та резервуванню.

 Питання, обговорені з АКГ

Вказують, що обговорили зміни в факторах ризику, які беруться в розрахунок резервів. Зокрема, вихід Великобританії з ЄС, економічний спад в Китаї, коливання цін на нафту, зростання економічної невизначеності у Північній Америці. Аудитори обговорили з комітетом необхідність зміни методики оцінки ризиків по кожному фактору.

3/  Гудвіл.

Питання стосується знецінення гудвілу на основі оцінки розрахункових майбутніх грошових потоків по кожній одиниці, яка генерує грошові потоки, дисконтованих по відповідній ставці, яка відображає вартість капіталу (cost of equity). Аудитори описують, що бралось за основу та як обиралась ставка дисконтування.

Опис виконаних процедур дає розуміння, що було зроблено при оцінці знецінення гудвілу зі сторони банку та аудитора/оцінщика (PwC).

4/ Інвестиція в асоційовану компанію (метод участі в капіталі).

Питання стосується знецінення інвестиції, оскільки балансова вартість була вищою за ринкову вартість компанії. Для оцінки теперішньої вартості частки Групи в асоційованій компанії використовувався метод value in use.

Обговоренню підлягало надійність моделі, дані, які використовувались та рівень професійного судження, застосованого при оцінці.

5/ Застосування операцій хеджування.

Питання стосується взагалі ризиковості операцій хеджування як таких, їх потенційних вплив на Групу, а також контрольних процедур, які є критичними при здійснення хеджування.

6/ Судові позови та регуляторні вимоги.

Аудитори вказали суму, яка є резервом під потенційні збитки від судових позовів та регуляторних питань.

Українські банки розкривають таку інформацію у відповідній примітці щодо управління ризиками, хоча ніколи не роблять акцент чи розрахунок резервів під порушення законодавства або регуляторних вимог.  

З комітетом обговорювались резерви та рівень застосованого професійного судження.

7/ Вплив відстроченого договору про судове переслідування, укладеного з Департаментом юстиції США, ФРС у 2012 році щодо невідповідності правилам US Bank Secrecy Act по відмиванню коштів.

8/ Зобов’язання по пенсіях

Аудитори вказують на складність розрахунку таких зобов’язань та залучення актуаріїв.

 


Річний звіт HSBC 2016 для ознайомлення — Annual-report-and-accounts-2016, зокрема, опис ключових питань аудиту, дивіться на сторінці 180 (анг. мова).

 


 

По своїй суті, ключові питання аудиту (KAM) є досить корисними для стейкхолдерів, оскільки не дублюють інформацію, яка міститься у річному звіті та фінансовій звітності, та дають запевнення, що незалежний аудитор, маючи доступ до систем обліку та документів, провів необхідні процедури, обговорив з аудиторським комітетом/головним аудитором банку, які є представниками акціонерів, суттєві питання, провів додаткові аудиторські процедури та дав виклав ці питання у висновку аудитора стисло і вичерпно. В західній практиці, річний звіт містить 200-400 сторінок.

Параграф Ключові питання аудиту у звіті аудитора є стислим викладом релевантних питань з посиланнями на пов′язані розкриття у річному звіті, що спрощує навігацію по документу, даючи кристувачам фінансової звітності розуміння важливості проведеної аудиторами роботи. 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags: ,

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук